Μπεκάτσα ,15 Νοέμβριου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

3 μέρες κυνήγι/3 νύκτες/ γεύματα, κόστος 600€/άτομο

μπεκάτσα 21€

γκρουπ 2 κυνηγοί, στη Μαύρη Θάλασσα